Historia Szkoły Podstawowej nr 6 w Bytomiu

·    1842 r. powstał, obok Dworu Rozbarskiego, pierwszy budynek szkoły, który składał się najpierw z jednej, a od 1857 r. z dwóch klas; językiem wykładowym był język polski

·    1885 r. powstał w pobliżu drugi budynek szkoły, który znajdował się już w obrębie Dworu Rozbarskiego, gdzie uczyły się dzieci w dwunastu klasach z językiem wykładowym niemieckim

·    1909 - 1911 r. okres przebudowy szkoły w obrębie Dworu Rozbarskiego, oddano do użytku budynek z cegły

·    do stycznia 1945 r. szkoła była w rękach niemieckich

·    w styczniu 1945 r. szkołę przejęli Polacy i nadano jej numer 23; budynek szkoły był częściowo zniszczony, brak było szyb okiennych, kaloryferów, klamek u drzwi; pierwszym kierownikiem szkoły został pan Marek Kawa

·    w lutym 1945 r. budynek nadawał się już do pracy, gdzie rozpoczęła się nauka w ośmioklasowej szkole; młodzież szkolna była bardzo biedna, dużo uczniów potraciło ojców podczas działań wojennych; nauka odbywała się w trudnych warunkach i dlatego, że przeważająca część młodzieży bardzo słabo mówiła po polsku

·    w 1946 r. powstał Komitet Rodzicielski, który początkowo nie działał zbyt sprawnie

·    w latach 1946 - 1948 zmieniali się kierownicy szkoły; w tym czasie Grono Pedagogiczne starało się usuwać braki we władaniu ojczystym językiem, lecz czyniono to ostrożnie i z dużym taktem, żeby zachować piękno gwary śląskiej

·    15 listopada 1949 r. zaczął działać z prawdziwego zdarzenia Komitet Rodzicielski, w którego składzie było 23 osoby, które podzielono na kilka komisji, w tym: naukowo-wychowawczą, kulturalno-rozrywkową, finansowo-gospodarczą

·    15 czerwca 1950 r. uroczyście otwarto i oddano do użytku przy ul. Witczaka drugą na terenie Bytomia pracownię fizyko-chemiczną, z której korzystały też dzieci z pobliskich szkół nr 6, 7 i 8

·    w latach 50-tych prowadzono wiele imprez i zabaw dla młodzieży szkolnej, a dochód przeznaczano na potrzeby szkoły, w tym zakup pomocy naukowych

·    od 1958 r. opiekunem szkoły została Kopalnia „Rozbark”

·    od 1959 r. stworzono etat bibliotekarki, jednak nie było specjalnego pomieszczenia na książki, które do tej pory przechowywano w dwóch szafach w sali lekcyjnej

·    30 kwietnia 1960 r. szkole nadano imię Józefa Wieczorka

·    w roku szkolnym 1960/1961 zagospodarowano pomieszczenie na bibliotekę szkolną; podniósł się poziom czytelnictwa wśród młodzieży

·    w roku szkolnym 1963/1964 budynek szkolny przeznaczono do generalnego remontu, opuszczono mury szkoły i uczono się częściowo w należącym do szkoły budynku przy ul. Witczaka oraz gościnnie popołudniami w Szkole Podstawowej nr 1 (bywały dni, że młodzież szkolna miała w ciągu jednego dnia zajęcia w jednym i drugim budynku)

·    w 1966 r. szkoła brała udział w ogólnopolskich obchodach 1000-lecia Państwa Polskiego

·    w 1968 r. najprawdopodobniej zbudowano salę gimnastyczną

·    w roku szkolnym 1971/1972, dzięki patronatowi Kopalni „Rozbark”, zakończono malowanie należącego do szkoły budynku przy ul. Witczaka

·    w styczniu 1973 r. Kopalnia „Rozbark” przestała być zakładem opieki szkoły, ale kontakty nie zostały zerwane

·    3 września 1973 r. włączono Szkołę Podstawową nr 23 do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Juliana Marchlewskiego, nastąpił trudny okres konsolidacji, w połączonych szkołach uczyło 30 nauczycieli, natomiast uczniów było 890 rozmieszczonych w 27 oddziałach; w dalszym ciągu uczono w dwóch budynkach - przy ul. Królowej Jadwigi i przy ul. Witczaka

·    5 grudnia 1973 r. szkoła opuściła budynek przy ul. Witczaka; w miejscu tym powstał wieżowiec budującego się osiedla mieszkaniowego

·    w roku szkolnym 1973/1974 wykonano generalny remont kapitalny ze szkód górniczych

·    w 1982 r. wykonano generalny remont kapitalny ze szkód górniczych

·    w 1989 r. szkoła zrezygnowała z imienia patrona szkoły Juliana Marchlewskiego

·    w maju 1995 r. uruchomiono kotłownię gazową w miejscu węglowej

·    1 września 1996 r. w wyniku likwidacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Bytomiu, nauczyciele i uczniowie tej szkoły zostali przejęci przez Szkołę Podstawową nr 6; uczyło się wtedy 638 dzieci w 24 oddziałach

·    w 1995 r. powstała świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych

·    w 1997 r. świetlica środowiskowa została przemianowana na świetlicę socjoterapeutyczną

·    w pierwszym półroczu 1997 r. oddano do użytku jedną z pierwszych w Bytomiu pracownię komputerową złożoną z 9 stanowisk komputerowych

·    w 1998 r. wykonano generalny remont kapitalny ze szkód górniczych

·    w 1999 r. wykonano generalny remont sali gimnastycznej

·    1 stycznia 2002 r. Szkoła Podstawowa nr 6, jako jedyna szkoła podstawowa, otrzymała samodzielność finansową ze swoim własnym budżetem

·    1 września 2002 r. w wyniku likwidacji Szkoły Podstawowej nr 7 w Bytomiu, Szkoła Podstawowa nr 6 przejęła wszystkie dokumenty zlikwidowanej szkoły

·    w roku szkolnym 2004/2005 szkoła brała udział w ogólnopolskim programie Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazety Wyborczej "SZKOŁA Z KLASĄ - LEGO, COGITO, AGO" rozwijającego w szkołach trzy sprawności: umiejętność czytania ze zrozumieniem - LEGO, myślenia twórczego, krytycznego i naukowego COGITO, oraz działania społecznego AGO; szkoła otrzymała tytuł „Szkoły z klasą”

·    co roku na początku wakacji w latach 2005 – 2011 szkoła współorganizowała „Małą Konferencję Tańca Współczesnego” w ramach „Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej”

·    w roku szkolnym 2006/2007 szkoła brała udział w ogólnopolskim programie Centrum Edukacji Obywatelskiej, Gazety Wyborczej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Uczniowie z klasą”; dwa zespoły uczniów otrzymały tytuł „Uczniów z klasą”

·    w grudniu 2007 r. wykonano kapitalny remont toalet

·    17 grudnia 2008 r. zorganizowano pierwszą wielką imprezę pt. „W grudniu na Rozbarku – dawniej i dziś” – przedstawiono w niej wielowiekowe tradycje Rozbarczan na przestrzeni dziejów. Impreza ta odbywa się corocznie w połowie grudnia

·    we wrześniu 2010 r. otwarcie nowo wyremontowanego boiska szkolnego

·    udział uczniów szkoły w projektach edukacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską: „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” (od lutego 2010 r. do czerwca 2011 r.), „Ruch rzeźbi umysł” (od września 2010 r. do grudnia 2012 r.), „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III” (od lutego 2012 r. do czerwca 2012 r.)

Comments