Projekty unijne w naszej szkole

Projekt  Powszechnej Nauki Pływania "Umiem Pływać"

Nasza Szkoła brała udział od 1 marca 2016 r. do listopada 2016 r. w drugiej edycji projektu "Umiem Pływać" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt realizowały panie:
mgr Agnieszka Waleron, mgr Agnieszka Doroszkiewicz, mgr Patrycja Sadło/mgr Ewa Konarska, mgr Joanna Musiał/mgr Natalia Dubielska.


Certyfikat LEPSZA SZKOŁA

Nasza Szkoła brała udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "LEPSZA SZKOŁA" w edycji 2013/2014. Uzyskaliśmy przez to CERTYFIKAT, który można obejrzeć na zdjęciu poniżej. 
 


Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki za udział w ogólnopolskiej kampanii
WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA
Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania gwarancją równego startu uczniów bytomskich szkół podstawowych”

Od 24.09.2012r. do 28.02.2013r. w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania gwarancją równego startu uczniów bytomskich szkół podstawowych”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic o specyficznych potrzebach edukacyjnych z klas I-III szkół podstawowych poprzez ich udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych oraz poprzez zakup odpowiednich pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego.

Na terenie naszej szkoły, w ramach projektu, realizowane są następujące zajęcia dodatkowe:
- zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym uczniów zagrożonych dysleksją,
- zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne, 
- zajęcia socjoterapeutyczne, 
- gimnastykę korekcyjną, 
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych.

Indywidualizacja 2012-2013
Projekt "Pierwsze uczniowskie doswiadczenia drogą do wiedzy"Od 2 listopada 2010 roku klasa I a uczestniczy w realizacji unijnego projektu 
"Pierwsze uczniowskie doswiadczenia drogą do wiedzy".
Jest to Projekt Edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizuje mgr Ewa Bijak.


9 czerwca 2011roku odbyły się ostatnie zajęcia kończące trzeci etap Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy.” Zajęcia zorganizowane były w taki sposób, aby każde dziecko miało szansę rozwijać własny potencjał intelektualny, zainteresowania i zdolności. Uczniowie nabywali umiejętności lepszego porozumiewania się z rówieśnikami, uczyli się tolerancji i empatii wobec innych, rozwijali umiejętności pracy w grupie. Projekt stworzył warunki wszechstronnego rozwoju uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. 

Uczniowie klasy Ia mogli pochwalić się efektami swojej półrocznej pracy przed rodzicami, dziadkami, rodzeństwem. Prezentacja efektów pracy uczniów odbyła się pod hasłem: - „Klasa I a opowiada o krajach Unii Europejskiej”. Przed aktorskim wyzwaniem stanęli wszyscy uczniowie i choć trema dawała znać o sobie, świetnie odegrali swoje role. Po występie dzieci otrzymały dyplomy oraz „Palcynki” – (maskotki Projektu) jako podziękowanie za udział w Projekcie. Następnie zaproszono wszystkie dzieci na słodki poczęstunek. 

Udział w Projekcie był dla dzieci wspaniałą zabawą. Uczniowie odczuwali radość ze zdobywania wiedzy, do której dochodzili sami. Wzrosła ich ciekawość, otwartość na wiedzę  i innych ludzi oraz kreatywność. Stali się bardziej asertywni. Zdobyte umiejętności przyczynią się do odnoszenia przez dzieci sukcesów szkolnych i życiowych. Szkoda, że tak ciekawe przedsięwzięcie dobiegło już do końca.

                                                               Opracowała: mgr Ewa Bijak

 

Więcej zdjęć w GaleriiProjekt „ Ruch rzeźbi umysł” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz Budżet Państwa.

Okres raelizacji: 3.01.2011 r. – 31.12.2012 r .

Udział w ramach projektu jest dla uczniów dobrowolny i bezpłatny. Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów 6 szkół podstawowych w Bytomiu poprzez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych, zwiększających aktywność ruchową:

-zajęcia dla uczniów z niską sprawnością fizyczną, z wadami postawy, zajęcia ogólnodostępne na basenie, dla utalentowanych sportowo/ siatkówka, piłka nożna/, warsztaty psychospołeczne, spotkania z dietetykiem.

Założeniem realizacji projektu jest: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie poziomu sprawności fizycznej i umiejętności, poprawa stanu zdrowia dzieci, utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych, aktywnego spędzania wolnego czasu i znaczenia ruchu dla zdrowia człowieka, zmniejszenie poziomu agresji oraz patologii wśród dzieci.

Zajęcia prowadzą nauczyciele: mgr Ewa Pietrucha-Toma, mgr Artur Kilar.
Comments