Świetlica‎ > ‎

Cele i zadania świetlicy szkolnej

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

ZADANIA

1. Organizacja pracy świetlicy szkolnej. 

2. Organizacja pracy stołówki szkolnej.  

3.  Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.

               4. Troska o fizyczne i psychiczne zdrowie dziecka. Podejmowanie działań profilaktycznych.

               5. Zachowanie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.

               6. Budzenie i rozwijanie zainteresowań  dzieci poprzez udział w zajęciach.

               7. Kultywowanie tradycji i zwyczajów świetlicowych i szkolnych.

               8. Wzbudzanie poczucia przynależności do szerszych kręgów społecznych.

               9. Współpraca  z rodzicami,  wychowawcami klas i pedagogiem.

               10. Działalność dydaktyczna.

               11.Doskonalenie kadry pedagogicznej świetlicy.

 

             CELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

1.       Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej.

2.       Pobudzanie i kształtowanie zainteresowań uczniów poprzez udział w różnorodnych: konkursach, quizach, przedstawieniach świetlicowych.

3.       Kształtowanie właściwej postawy moralnej i wyrabianie właściwych cech charakteru.

4.       Wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej.

5.       Udzielanie pomocy uczniom nie nadążającym za programem nauczania.

6.       Zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci 6 – letnie, wsparcie i opieka.

7.       Realizowanie zagadnień dotyczących wychowania i promocji zdrowia.

8.       Rozwijanie u wychowanków samorządności i samodzielności oraz poczucia estetyki i wrażliwości na piękno.

9.       Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach w domu, szkole i w swoim środowisku.

10.    Przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.

11.    Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez zajęcia: plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe i inne.

12.     Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy.

13.    Wdrażanie zasad bezpieczeństwa drogowego.

14.    Przygotowanie do odbioru dzieł sztuki teatralnej.

15.    Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody. Uwrażliwienie na jej piękno.

16.    Wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami,

17.    Wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych.  (kształtowanie postawy asertywnej)

18.    Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami, zachowania się w sytuacjach trudnych

       ( np. doznawanie przykrości, przegrana).

19.    Promowanie uzdolnień dzieci w środowisku lokalnym poprzez udział w konkursach i imprezach środowiskowych.

20.    Aktywne podejmowanie działań i akcji szkolnych.

21.    Kontynuowanie współpracy z świetlicami działającymi na terenie naszego miasta.

22.    Wdrażanie dzieci do właściwego przyjmowania porażek i zwycięstw.

23.    Popularyzowanie tradycji narodowej i regionalnej.

24.    Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

25.    Zachęcanie do udziału w grach i zabawach.

26.    Włączenie rodziców do aktywnej współpracy ze świetlicą.

27.    Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków.

Comments